Webinář - Syndrom vyhoření v pedagogické profesi

Webinář - Syndrom vyhoření v pedagogické profesi

Mohlo by Vás zajímat

Na tento webinář se již nelze hlásit.

Podtitul
DVPP Rozšířená příprava
Termín konání
19.5.2022 - 26.5.2022 (15.00 - 18.00)
Místo konání
Virtuální učebna projektu APIV B
Lektor
Mgr. Alžběta Divišová - WEBINÁŘE
Doporučeno
pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ, pedagogům volného času
Počet hodin
8
Cena
zdarma
Garant
Mgr. Zuzana Prokšová, DiS. - zuzana.proksova@npi.cz ,tel.: 567 571 829, mobil: 775 571 628
Číslo webináře
L31-12-24-221-01
Číslo akreditace
MSMT-11079/2020-4-336

Anotace

Cílem vzdělávacího programu je základní seznámení účastníků s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v učitelství (přičemž budou akcentovány jednotlivé vzdělávací stupně MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ; SVČ ), copingové strategie ve školství a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Seminář kombinuje teoretické vstupy se zážitkovými aktivitami, které umožňují téma prakticky reflektovat. Na konci semináře jsou frekventanti schopni lépe porozumět klíčovým termínům, reflektovat je ve vlastní pedagogické praxi a postupovat preventivně v rámci vlastní psychohygieny tak, aby se minimalizoval rozvoj syndromu vyhoření. Webinář je rozdělen na čtyři vzdělávací bloky po 90 minutách (jeden blok = dvě vyučovací hodiny).

Vzdělávací program je členěn na teoretickou a praktickou část, které řeší jednotlivá témata vzdělávacího obsahu modulu:

Teoretická část - 4 hodiny

Teoretický vstup 1:

Co je stres. Co je syndrom vyhoření. Jaké jsou projevy a fáze.


 • Stres = důsledek nesouladu mezi vnějšími požadavky a možnostmi jedince.

 • Psychická nerovnováha,  v dlouhodobém horizontu snížení psychické i fyzické.

 • Individuální variabilita: Různí lidí různě prožívají / reagují.

 • Psychický syndrom se 3 dimenzemi: Emoční vyčerpání, depersonalizace a redukce osobních výkonů.


Teoretický vstup 2:

Co je zdrojem stresu v učitelství: zdroje, výskyt ve světě i ČR. Specifika stresu v učitelství se zaměřením na ZŠ. Sedm hlavních stresorů v učitelství v ČR:

1. Pracovní přetížení učitelů a učitelek.

2. Vedení školy nadřízenými orgány.

3. Problémoví žáci.

4. Neuspokojená potřeba seberealizace – „frustrace“.

5. Problémoví rodiče.

6. Nevyhovující pracovní prostředí školy.

7. Problémoví kolegové.

Důsledky vyhoření:

Fyzické problémy.

Psychická nepohoda.

Kognitivní potíže.

Socio-emoční potíže.

Nekvalitní výuka.

Špatné vztahy s žáky.

Nemocnost, odchody.

Teoretický vstup 3:

Co je coping.


 • Strategie zvládání zátěže = copingové strategie.

 • Copingové strategie - tvorba individuálně specifického stylu, kterým jedinci reagují na stres napříč časem a/nebo napříč různými situacemi.

 • Funkční /pozitivní strategie vedoucí k dlouhodobému snížení stresu.

 • Nefunkční / negativní strategie v delším horizontu stres neměnící či dokonce zvyšující.


Teoretický vstup 4:

Druhy copingových strategií – identifikace. Funkční a nefunkční coping. 13 copingových strategií. Prevence syndromu vyhoření.

Pozitivní strategie:


 • Podhodnocení (ve srovnání s ostatními si přisuzovat menší míru stresu).

 • Odmítání viny (zdůraznit, že nejde o vlastní odpovědnost).

 • Odklon (odklon od zátěžových aktivit/situací, případně příklon k situacím inkompatibilním se stresem).

 • Náhradní uspokojení (obrátit se k pozitivním aktivitám/situacím).

 • Kontrola situace (analyzovat situaci, plánovat a uskutečnit jednání za účelem kontroly a řešení problému).

 • Kontrola reakce (zajistit nebo udržet kontrolu vlastních reakcí).

 • Pozitivní sebeinstrukce (přisuzovat sobě kompetenci a schopnost kontroly).


Negativní strategie:


 • Úniková tendence (rezignační tendence vyváznout ze zátěžové situace).

 • Perseverace (nedokázat se myšlenkově odpoutat, dlouho přemítat).

 • Rezignace (vzdávat se s pocitem bezmocnosti, beznaděje).

 • Sebeobviňování (vracet se k vlastnímu chybnému jednání).


Nezávislé a stojí mimo dělení pozitivní-negativní coping:


 • Potřeba sociální opory (přání zajistit si pohovor, sociální oporu a pomoc).

 • Vyhýbání se (předsevzetí zamezit zátěžím nebo se jim vyhnout).


Prevence vyhoření:


 • Pozitivní klima ve škole.

 • Příznivé pracovní podmínky.

 • Příznivé osobnostní charakteristiky.

 • Zdroje energie a relaxace v soukromém životě.

 • Pozitivní strategie zvládání stresu.

 • Vysoká učitelská self-efficacy.


Praktické postupy zvládání stresu 

Praktická část - 4 hodiny

WS1:

Co mi energii dává a co bere, metodický list a náměty k reflexi.

WS2:

Identifikace zdrojů stresu v učitelství; „ideální a hororový žák“, metodický list a náměty k reflexi.

WS3:

Vývoj stresu během školního roku;  „můj školní rok“, metodický list a náměty k reflexi.

WS4:

Prevence syndromu vyhoření; „kufr proti stresu“, metodický list, reflexe, shrnutí. 

Lektoři tohoto vzdělávacího programu absolvovali pilotní proškolení v rámci projektu APIV A v tématu Syndrom vyhoření v pedagogické profesi, lektorovat jej budou společně.