Zřizovací listina

Zřizovací listina

Opatřením ministra školství Roberta Plagy z 30. 10. 2019 vydalo MŠMT dodatek č. 9 ke zřizovací listině Národního institutu pro další vzdělávání, kterým byl k 1. 1. 2020 ustaven Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. NPI ČR je příspěvková organizace přímo řízená MŠMT. Celé znění zřizovací listiny NPI ČR naleznete v příloze.

Vymezení působnosti institutu
NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. NPI ČR poskytuje vybraná studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (kromě didaktického studia cizích jazyků). NPI ČR je pověřen funkcí revizního pracoviště. NPI je pověřen vedením a zveřejňováním Národní soustavy kvalifikací. (Poznámka: přesné vymezení včetně legislativních norem – viz zřizovací listina)

Hlavní cíl činnosti NPI ČR:
Zajistit systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech: podstatným prvkem nové organizace jsou regionální centra podpory pedagogů (krajská pracoviště NPI ČR), která poskytují:

  • metodickou podporu školám a pedagogům
  • cílené další vzdělávání pedgogických pracovníků (DVPP) hlavně ve státních prioritách
  • podporu strategického řízení ve školách a územích
  • podporu vedoucích pracovníků ve školství a dalších skupin pedagogických pracovníků (např. začínajících a uvádějících učitelů atd.)
Zřizovací listina NPI ČR.pdf Stáhnout