Zákon o informacích a GDPR

Zákon o informacích a GDPR

Tato stránka obsahuje sdělení týkající se poskytování informací dle zákona, ochrany osobních údajů (GDPR) a Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a webových aplikací NPI ČR

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Informace vztahující se k působnosti Národního pedagogického institutu České republiky  jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NPI ČR může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován.

Sazebník úhrad nákladů za pořízení informace NPI ČR 
V souladu s § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se vydává tento sazebník úhrad nákladů za pořízení informací. Jednotlivé sazby odpovídají sazebníku MŠMT z 10. 11. 2015, č.j. MSMT–35275/2015–1.

Náklady na pořízení kopií

  • Pořízení 1 strany kopie formátu A4 (tiskem nebo listinné kopie) černobílé: 1,00 Kč barevné: 2,00 Kč
  • Pořízení 1 strany kopie formátu A3 (tiskem nebo listinné kopie) černobílé: 2,00 Kč barevné: 4,00 Kč
  • Pořízení oboustranné kopie formátu A4 (tiskem nebo listinné kopie) černobílé: 2,00 Kč barevné: 4,00 Kč
  • Pořízení oboustranné kopie formátu A3 (tiskem nebo listinné kopie) černobílé: 4,00 Kč barevné: 8,00 Kč
  • Pořízení kopie nebo tisku v jiném formátu – individuální kalkulace dle skutečných nákladů. Je-li požadovaná informace součástí publikace nebo tiskovině vydávané NPI ČR, hradí se náklady ve výši příslušného výtisku.
  • Náklady na pořízení technických nosičů dat 1 ks DVD-R: 12,00 Kč 1 ks DVD-RW: 26,00 Kč

Jiný technický nosič dat dle skutečných nákladů. Poskytne-li žadatel vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadovanou informaci zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Náklady na odeslání informace žadateli Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku provozovatele poštovních služeb. V případě osobního odběru požadované informace nebude úhrada tohoto nákladu požadována.

Náklady v případě rozsáhlého vyhledávání informací
Osobní náklady
Pokud jde o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, vychází se z principu úhrady nákladů, spočívajícím v úhradě jen skutečně vzniklých nákladů. NPI ČR účtuje po uplynulých půlhodinách. Hodinová sazba je dle výše uvedeného nařízení vlády odvozena z nákladů na platy, případně mzdy a z ostatních osobních nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.
Práce odborného pracovníka NPI ČR: 150,00 Kč za 30 minut

Provedení úhrady a její formy 
Celková výše požadované úhrady za poskytnutí informací je dána součtem jednotlivých nákladů dle odstavců I. – IV. Nepřesáhne-li celková výše úhrady částku 100,00 Kč, nebude úhrada požadována. Žadatel provádí úhradu buď osobně na pokladně na Centrálním pracovišti NPI ČR, Senovážné nám. 25, Praha 1, anebo převodem na účet NPI ČR vedeném u Komerční banky 79530011/0100. Při úhradě nákladů převodem uvádí variabilní symbol sdělený v oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací.

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze zasílat písemně poštou, datovou schránkou nebo elektronicky na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Ochrana osobních údajů a GDPR

NPI ČR zpracovává poskytnuté osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pro účely příslušného výběrového řízení, ve svém oprávněném zájmu. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Dr. Ing. Luboš Sychra, pracoviště MŠMT, Karmelitská 529/5, Praha 1, telefon: 234 814 303, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpracování osobních údajů klientů, pracovníků a spolupracovníků NPI ČR se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Prohlášení o přístupnosti webových stránek a aplikací

Národní pedagogický institut České republiky (dále NPI ČR) se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Jako školské zařízení má NPI ČR uvedenou povinnost pouze ve vztahu k obsahu, který je povinen zveřejňovat na svých internetových stránkách a mobilních aplikacích podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to pouze v míře, která instituci nezpůsobí nepřiměřenou zátěž.

Kromě povinnosti zveřejňovat obsah úřední desky (§ 26 odst. 1 správního řádu) se dle právních předpisů z oblasti regionálního školství, které spadají do působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se povinnost zveřejňovat určitý obsah v oblasti veřejné správy na internetových stránkách NPI ČR týká především následujícího:

  • Ve vztahu k zákonu o svobodném přístupu k informacím povinně zveřejňované informace, mezi kterými je např. popis organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, sazebník úhrad za poskytování informací, výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací, elektronická adresa podatelny atd.
  • Informace poskytované na základě nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů, jako je např. název a kontaktní údaje, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, účel zpracování osobních údajů, právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech: PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader. DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů. ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat. Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX. I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky autora dokumentu (jeho jméno je uvedeno u každého dokumentu) a domluvte s ním zaslání souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.

Stav souladu

Webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

1) z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona

2) jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů:

Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Při posuzování se vycházelo z Informace MŠMT k novému zákonu o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ze dne 7. 9. 2020 - viz příloha. Sledovala se shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na e-mailové adresy Národního pedagogického institutu České republiky, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23. 9. 2020.

MŠMTinformace-zákon o přístupnoti.docx Stáhnout