Poslání

Poslání

NPI ČR je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. Poskytuje vybraná studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (kromě didaktického studia cizích jazyků), je pověřen funkcí revizního pracoviště a vedením a zveřejňováním Národní soustavy kvalifikací. Pozitivem vytvoření NPI ČR je skutečnost, že se „pod jednou střechou“ nově nachází nejen oblast vzdělávání a metodické podpory pedagogů, ale zároveň agendy, v nichž se zabýváme obsahy učiva, tedy kurikulem a rámcovými vzdělávacími programy. (Poznámka: přesné vymezení včetně legislativních norem – viz zřizovací listina)

Hlavní cíle a poslání NPI ČR: 
Zajistit systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe v regionech: podstatným prvkem nové organizace jsou regionální centra podpory pedagogů (krajská pracoviště NPI ČR), která poskytují: 

 • metodickou podporu školám a pedagogům 
 • cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) hlavně ve státních prioritách
 • podporu strategického řízení ve školách a územích
 • podporu vedoucích pracovníků ve školství a dalších skupin pedagogických pracovníků (např. začínajících a uvádějících učitelů atd.)

Předmět hlavní činnosti NPI ČR (výňatek ze zřizovací listiny)

 • Tvorba kurikula a kurikulárních dokumentů ve vymezených oblastech vzdělávání (vč. činností směřujících k přípravě či posouzení učebních dokumentů, učebnic atd.), monitoring a evaluace plánovaného realizovaného a výsledkového kurikula a kurikulárních dokumentů v síti určených škol;
 • Příprava a realizace vzdělávacích programů DVPP především v oblasti státních priorit ve vzdělávání vč. tvorby vlastních programů, metodických materiálů a učebních textů; 
 • Systematická metodická a vzdělávací podpora řídících pracovníků škol a ŠZ v oblasti strategického plánování a rozvoje na místní, regionální a krajské úrovni; 
 • Podpora síťování škol a spolupráce s ostatními aktéry v oblasti DVPP, dalšími OPŘO, vytváření nástrojů pro zvýšení kvality výuky; 
 • Koordinace a metodická a informační podpora zřizovatelů škol a školských zařízení, jejich řídících pracovníků a pedagogických pracovníků na místní a regionální úrovni prostřednictvím krajských pracovišť (center podpory) NPI; 
 • Metodická podpora v oblasti preventivní, pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické péče a v oblasti ústavní a ochranné výchovy (vč. tvorby metodik, standardů a nástrojů, např. programů primární prevence rizikového chování atd.); 
 • Podpora a rozvoj kariérového poradenství v celoživotním a dalším vzdělávání, síťování institucí v těchto oblastech i na trhu práce; 
 • Podpora nadání a pedagogických pracovníků v oblasti práce s talentovanými žáky, organizace soutěží a přehlídek; 
 • Podpora vybraných činností v oblasti mládeže a pedagogických pracovníků pracujících s mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání; 
 • Analytické, výzkumné a evaluační činnosti; 
 • Zajišťování metodické a odborné spolupráce v oblasti jednotných závěrečných zkoušek, přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek; 
 • Realizace projektů ESIF; 
 • Správa Národní soustavy kvalifikací atd.